MAISON
BOTANIQUE

De Panne

MAISON
BOTANIQUE

De Panne

 

PRIVACY POLICY - MAISON BOTANIQUE

In deze privacy policy leg ik je uit op welke wijze ik jouw persoonsgegevens zal verwerken en welke rechten jij hebt als klant. Sarah De Gheselle hecht veel belang aan jouw vertrouwen en dus ook aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Je vindt daarom hieronder ons privacy-beleid, dat van toepassing is op de website en op de relatie tussen Sarah De Gheselle en jou, als (potentiële) klant.

1. Wie ben ik?
Sarah De Gheselle, met vestigingsadres Bortierlaan 22, 8660 De Panne en met ondernemingsnummer BE 0550.880.222 is de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens. Je kan contact met ons opnemen via volgende gegevens:
 • Per post: Bortierlaan 22, 8860 De Panne
 • Per e-mail: Sarah@travelwithme.be
 • Per telefoon: xxxx

2. Over welke gegevens gaat het?
Wanneer je met ons contact opneemt, bijvoorbeeld via e-mail, telefonisch of via het contactformulier op onze website, dan worden jouw gegevens (telefoonnummer, postadres, e-mailadres) en de informatie die je ons meedeelt, door ons verzameld.

3. Voorwaarden
In volgende gevallen worden jouw persoonsgegevens verzameld, verwerkt en gebruikt:
 • mits jouw expliciete toestemming,
 • indien dit nodig is om een door jou gevraagde dienst te verlenen,
 • indien dit wettelijk verplicht is,
 • indien een legitiem belang dit verantwoordt.

4. Voor welk doel?
Jouw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt opdat Sarah De Gheselle het nodige kan doen voor de dienstverlening die zij aanbiedt en uitvoert. Daarnaast worden jouw gegevens eveneens gebruikt voor het versturen van een nieuwsbrief of om je op de hoogte te brengen van interessante nieuwigheden die zich voordoen bij Sarah De Gheselle. Jouw persoonsgegevens kunnen eveneens worden aangewend voor marketingdoeleinden die verbonden zijn aan de activiteiten Sarah De Gheselle. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat je een uitnodiging ontvangt voor evenementen die Sarah De Gheselle organiseert, kan je een wenskaart ontvangen vanwege Sarah De Gheselle, een nieuwsbrief ontvangen, enz.

5. Duur?
Jouw persoonsgegevens worden zo lang bewaard als nodig voor het uitvoeren van de dienstverlening. Jouw facturatiegegevens worden 7 jaar bewaard omdat de wet dit voorschrijft.

6. Hoe worden jouw gegevens beveiligd?
The Sarah De Gheselle is zodanig georganiseerd dat jouw gegevens optimaal worden beveiligd. Sarah De Gheselle doet dan ook alle redelijke inspanningen om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te beschermen.

7. Worden jouw gegevens gedeeld met derden?
Jouw persoonsgegevens worden enkel met derden gedeeld in het kader van de activiteiten van Sarah De Gheselle. Zo dienen wij namelijk beroep te doen op een aantal dienstverleners in het kader van het verstrekken van onze diensten, bijvoorbeeld een software-leverancier, boekhouder, enz. Daarnaast is het ook mogelijk dat jouw persoonsgegevens gedeeld worden ten gevolge van wettelijke verplichtingen. Jouw persoonsgegevens worden evenwel nooit met derden gedeeld buiten dit kader om, zoals bijvoorbeeld voor marketing- of commerciële doeleinden.

8. Welke rechten heb jij?
Conform de geldende wettelijke bepalingen heb je volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:
 • recht op intrekking van jouw toestemming;
 • recht op inzage en/of kopiename;
 • recht op aanpassing of rectificatie;
 • recht op gegevensuitwissing of het recht op vergetelheid;
 • recht van bezwaar en
 • recht op overdraagbaarheid
Je kan deze rechten eenvoudigweg uitoefenen door contact op te nemen met Sarah De Gheselle. Dit kan schriftelijk per e-mail (Sarah@travelwithme.be). Binnen een termijn van een maand word je per kerende gecontacteerd. Het uitoefenen van jouw rechten is kosteloos, behalve indien jouw verzoek kennelijk ongegrond en/of buitensporig is. In dat laatste geval kunnen er administratieve kosten worden aangerekend of kan er gekozen worden om geen gevolg te geven aan jouw verzoek na de mededeling van de reden(en) tot weigering van jouw verzoek.


9. Klachtmogelijkheden
Indien je een klacht hebt met betrekking tot de verzameling, het gebruik en/of de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je steeds met ons contact opnemen en heb je ook de mogelijkheid om:
 • je te richten tot de toezichthoudende autoriteit. De gegevensbeschermingsautoriteit is gevestigd te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35. Je kan de autoriteit tevens contacteren per telefoon (02/274.48.00), per fax (02/274.48.35), per e-mail (contact@apd-gba.be) en via de website https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen en/of
 • indien je schade lijdt, kan je je wenden tot de bevoegde rechtbank.

10. Slotbepaling
Sarah De Gheselle behoudt zich het recht voor het privacy-beleid eenzijdig te wijzigen. Je kan de meest recente versie van het privacy-beleid steeds terug vinden op de website. Vanaf de publicatie op de website treden mogelijke wijzigingen in werking.

11. Wijzigingen 
Deze verklaring is van toepassing vanaf 22/04/2021. Ik kan deze verklaring te allen tijde eenzijdig wijzigen. Wijzigingen zullen steeds op deze website gepubliceerd worden zodat jij te allen tijde op de hoogte blijft van de verklaring van deze website.

12. Bevoegdheidsbeding 
Deze verklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Belgisch recht. Het Belgisch recht is exclusief van toepassing bij een eventueel geschil. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissementWest-Vlaanderen, zijn exclusief bevoegd, tenzij dwingend recht anders bepaalt.